Nutriční péče v sociálních službách

Pro návštěvníky našeho webu uveřejňujeme dříve než v mediích rozhovor s členem našeho DelpTeamu MUDr. Milanem Hrubým.

Kdo jste?
Vystudoval jsem fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, v dalším období jsem postupně složil atestace z vnitřního lékařství a nefrologie a získal jsem funkční licenci F016 (v oboru umělá výživa a intenzivní metabolická péče).
K důkladnějšímu studiu v oblasti nutriciologie mne přivedla péče o akutně nemocné v kritickém stavu, vyžadující komplexní přístup na jednotce intenzívní péče interní kliniky fakultní nemocnice. V současné době se nejvíce věnuji problematice chronického onemocnění ledvin a malnutrici institucionalizovaných osob. Po úspěšném ukončení hospitalizace na JIP zůstává řada pacientů v dispenzární péči ambulance pro podporu výživy a podle potřeby absolvují v různých intervalech kontrolní vyšetření. Kromě toho se nutriční ambulance snaží příznivě ovlivnit stav výživy u nemocných se základním chronickým onemocněním, způsobujícím malnutrici. Velkou část z nich tvoří pacienti s nádorovým onemocněním, získaným nebo vrozeným neurologickým postižením nebo poruchami trávicího ústrojí. V neposlední řadě trpí podvýživou tzv. křehcí senioři, zejména v pobytových zařízeních sociálních služeb (PZSS).

Jaké jsou největší mýty ve stravování?

Všude platí zákon o zachování energie – bez jídla se nedá vyrůst ani přibrat na váze, a zároveň při nadbytku jídla není možné snížit nadváhu. Většina doporučovaných zázračných diet jsou módními výstřelky, které při dlouhodobém dodržování nezajišťují všechny složky potravy, potřebné k životu. Jakékoli přehnané vylučování nebo upřednostňování základních zdrojů potravy může způsobit závažné zdravotní problémy, s nimiž se pak nemocný buď dostane do nutriční ambulance (v lepším případě), nebo doplatí na jejich nesprávnou identifikaci (v horším případě, např. při záměně následků dehydratace za projevy demence s následnou aplikací léků tlumících CNS namísto kontroly a úpravy pitného režimu; podávání vysokých dávek různých projímadel k vyvolání defekace u osob bez dostatečného příjmu nestravitelné vlákniny a tekutin; pátrání po poruše trávení s podezřením na onemocnění žlučových cest nebo slinivky břišní namísto stomatologického vyšetření vedoucího ke zhotovení správné zubní protézy, umožňující žvýkání soust před jejich polykáním, apod.).

Jak nejlépe posoudit stav výživy?

Z vědeckého a výzkumného hlediska se neustále rozšiřuje seznam antropometrických, zobrazovacích a laboratorních vyšetření, umožňujících z různých hledisek posoudit stav výživy. Z praktického hlediska považuji za zásadní funkční stav celého těla – úroveň základních životních funkcí (zejména dýchání), mobilitu (chůze, pohyb v křesle nebo na lůžku) a komunikaci (jak verbální, tak nonverbální). Stejně jako bychom neměli léčit nemoc, ale nemocného, není možné redukovat diagnostiku a léčbu malnutrice na sledování číselných hodnot (hmotnost, BMI, albuminémie apod.) bez ohledu na kvalitu života pacienta. Pouhé sledování tělesné hmotnosti bez současné kontroly známek převodnění může zastřít úbytek váhy o několik kg. Populární BMI (body mass index) jako vztah výšky a váhy těla vytvořil někdy v letech 1830–1850 belgický matematik a statistik Adolphe Quetelet jako statistický nástroj pro statistické průzkumy mezi rozsáhlejšími vzorky populace, nejčastěji pro zkoumání korelace mezi obezitou a jinými faktory. U konkrétního jedince je BMI příliš jednoduchým prostředkem, který ignoruje velké množství důležitých faktorů (např. stavbu těla, množství svalstva apod.). Albumin je sérová bílkovina, která se podílí 55–65 % na celkové bílkovině v séru. Je syntetizován v játrech a jeho tvorba závisí na příjmu aminokyselin. Při lokálním nebo systémovém zánětu, při traumatickém poškození tkání (včetně stavů po chirurgických výkonech), nebo při nádorovém bujení koncentrace albuminu v séru klesá. Z tohoto důvodu albuminémie neodráží plný rozsah časné proteinové malnutrice.

Co z Vaší praxe vidíte jako zbytečnou námahu?

Nic, co nakonec přispěje ke zdárnému výsledku, nepovažuji za zbytečné (vyjma přebujelé administrativní zátěže a neuvážlivého lpění na nespolehlivých podkladech např. při kalkulaci nutriční hodnoty jídelníčku). Obsah živin v surovinách uvedený v tabulkách nutričních hodnot může z různých příčin významným způsobem kolísat a není možné neustále ověřovat výsledky výpočtu porovnáním s výsledky chemické analýzy, aby bylo možné posoudit, zda je výpočet použitelný pro daný typ potraviny. To však neznamená, že cesta ke zdárnému výsledku není namáhavá. S obtížemi se setkáváme na všech etapách této cesty a jsou nevyhnutelnými důsledky rozmanitosti populace, jak odborné (zdravotníků), tak neodborné (nemocných, jejich příbuzných, přátel a sousedů, ale i úředníků a mnoha jiných profesí). Základem úspěšné nutriční podpory je správná komplexní ošetřovatelská péče s její přehlednou a výstižnou dokumentací.

Jaká jsou podle Vás největší nebezpečí při poskytování sociální služeb z pohledu nutrice?

Největší riziko je neposkytování nebo omezování podpory výživy, na druhém místě neuvážlivá a neopodstatněná nutriční podpora, pozornost vyžaduje též správné používání přípravků určených k podpoře výživy. Mezi obecné kontraindikace nutriční podpory patří situace, kdy od ní nelze očekávat zlepšení nebo udržení kvality života (typickým příkladem je onkologicky nemocný v terminálním stavu s nechutenstvím, jehož příbuzní vyžadují pokračování v nutriční podpoře pomocí nazogastrické sondy nebo perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG). Více škody než užitku může také způsobit dogmatické trvání na doporučené dávce nutričních přípravků: nejedná se přece o antibiotika nebo antihypertenziva vyžadující přesné dávkování bez přestávky. Až na výjimečné případy – např. výživa pomocí PEG – nejsou tzv. potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) určeny k záměně za kvalitní kuchyňskou stravu. Nabídka jídelníčku by měla brát ohled na stravovací zvyklosti uživatelů sociálních služeb, zejména v PZSS; snaha o zavedení neobvyklých či neznámých potravin a pokrmů může vést ke snížení příjmu kuchyňské stravy a vyvolání nebo zhoršení malnutrice (cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly).

Máte nějaký nový projekt?
Ano, v současné době pracuji na projektu www.kvalitajidla.cz. Pokud byste se chtěli připojit, budu rád, když mě budete kontaktovat.